Нов път за нови таланти в преподаването (NEWTT)

Защо е необходим “Нов път за нови таланти в преподаването”?

Проектът е създаден в отговор на предизвикателствата, пред които е изправена образователната система не само в България, но и в други европейски държави. “Нов път за нови таланти в преподаването” си поставя за цел да адресира следните общовалидни за голяма част от Европейския съюз предизвикателства:

+ Тревожен недостиг на нови преподаватели, които да се включат в системата на образованието;

+ Липса на специалисти от различни области в образователната система;

+ Съществуващите програми за обучение и квалификация на педагогически кадри не са актуализирани и не съответстват на образователните нужди на учениците в 21 век;

+ Недостатъчна практическа подготовка на навлизащите в професията специалисти;

+ Висок процент на млади учители напускащи професията.

Какво и как цели да постигне “Нов път за нови таланти в преподаването”?

Проектът си поставя за цел да открои иновативни начини за привличане на нови таланти в преподаването, да постави основите на ефективни, лесно проложими и гъвкави алтернативни пътеки в квалификационните програми за учители, и да набележи необходимите условия за формалното включване на “алтернативните пътеки” в националните образователни политики не само на страните участващи в консорциума, но и на ниво Европейски съюз.

Задължителните елементи, които участват в пилотното тестване на иновативните политики са:

  1. Масови кампании, които проактивно целят да привлекат завършващи студенти от всякакви специалности и успешни професионалисти от различни сфери към учителската професия;
  2. Високо селективен процес на подбор, основан на базата на компетентностен модел;
  3. Фокус върху практическото обучение, което продължава и след започване на работа в училище и включва директна подкрепа в класната стая, работа с ментор, програма за професионално развитие и др.;
  4. Приоритетно назначение в училища, в които се обучават деца от уязвими и непривилегировани общности;
  5. Създаване на общност за обмен на добри практики и подкрепа сред учителите- участници в програмата.

6 факта за “Нов път за нови таланти в преподаването”

+ Проект по програма „Еразъм+“;

+ Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката;

+ Консорциум от 15 партньори;

+ Обединяващ 6 държави- членки на ЕС;

+ Поектен координатор – Фондация „Заедно в час“ (България);

+ Грант на стойност 2 500 000 €.

Кой участва в консорциума?

Консорциумът от 15 партньори в 6 държави (Латвия, Испания, Румъния, Австрия, Германия и България) обединява ключови заинтересовани страни, които както на национално, така и на международно ниво да изготвят, приложат, и обменят добри практики за иновативни политики в привличането, обучението, и задържането в училище на нови педагогически кадри.

Повече информация за партньорите може да намерите тук.

Карта партньори

Международни партньори

АВСТРИЯ

Teach For Austria

Федерацията на австрийския бизнес

Образователния борд на Виена

ИСПАНИЯ

Empieza Por Educar – Teach For Spain

Департамента по образование, култура и езикови политики в Баския регион – Испания

ЛАТВИЯ

Iespējamā Misija – Teach For Latvia

Министерство на образованието и науката – Латвия

РУМЪНИЯ

Teach For Romania

Министерство на образованието и образованието – Румъния

Факултета по философия и образование на Университета в Букурещ

ДРУГИ

Държава:

Брой участници-учители
по проекта (октомври 2017):

Брой училища партньори
по проекта (октомври 2017):

Австрия

41

27

България

117

81

Латвия

20

15

Румъния

31

34

Испания
(Баска автономна област)

20

10

NEWTT на Конференция Образование 2017 (ВИДЕО)

Бяла книга: „КАК ДА НАМЕРИМ, ОБУЧИМ И ЗАДЪРЖИМ УСПЕШНИТЕ УЧИТЕЛИ“