СЪЗДАВАМЕ ЛИ ЕФЕКТИВНИ УЧИТЕЛИ?

КАК УЧЕНИЦИТЕ ОЦЕНЯВАТ НАШИТЕ УЧИТЕЛИ?

Един косвен индикатор за ефективността на учителите в класната стая е обратната връзка от учениците. Чрез анонимна анкета в края на всеки срок учениците оценяват степента, до която нашите учители прилагат 7 различни групи поведения. Редица проучвания показват, че тези групи умения директно корелират с растеж в постиженията на учениците. Общо над 70% от нашите ученици през изминалата година са дали положителна оценка по тези умения на нашите учители.

Завладява

Среден резултат: 3.99 от 5

Учителят прави ученето интересно.

72%

Загрижен е

Среден резултат: 3.99 от 5

Учителят поддържа поощрителни и подкрепящи взаимоотношения с учениците.

72%

Поставя предизвикателства

Среден резултат: 4.19 от 5

Учителят поставя взискателни очаквания за учебния процес и усилията на учениците.

78%

Разяснява

Среден резултат: 4.11 от 5

Учителят проверява разбирането и гарантира, че всички ученици разбират.

75%

Уважава

Среден резултат: 3.93 от 5

Учителят цени ученическото мнение и идеи.

68%

Уважава

Среден резултат: 3.93 от 5

Учителят цени ученическото мнение и идеи.

68%

Контролира

Среден резултат: 3.35 от 5

Учителят създава позитивна култура и среда за учене.

48%

КАК РОДИТЕЛИТЕ ОЦЕНЯВАТ НАШИТЕ УЧИТЕЛИ?

Възприятието на родителите за въздействието на учителите на Заедно в час върху техните деца е много положително, като 94% от тях смятат, че учителите влияят позитивно на вярата на децата им, че могат да се справят успешно в клас.  Освен това 89% от родителите вярват, че мотивацията на децата им да учат се е подобрила в следствие на участието им в час на учител на Заедно в час.

Мотивация

Среден резултат: 4.42 от 5

Мотивацията на детето ми да учи се подобри в следствие на участието му в час на учител на Заедно в час.

89%

Вяра

Среден резултат: 4.57 от 5

Учителят на Заедно в час влияе позитивно на вярата на детето ми, че може да се справя успешно по неговия предмет.

94%

Познаване

Среден резултат: 4.38 от 5

Учителят на Заедно в час познава добре детето ми, нуждите му, силните и слабите му страни.

89%

Цели

Среден резултат: 4.53 от 5

Целите, които учителят поставя на моето дете, са важни.

93%

КАК ДИРЕКТОРИТЕ ОЦЕНЯВАТ НАШИТЕ УЧИТЕЛИ?

Ценна информация дава и обратната връзка от нашите директори-партньори. Най-добрият индикатор за удовлетвореност от нашите учители е отговорът на въпроса дали директорите биха препоръчали Заедно в час на други техни колеги. Средният резултат на този въпрос е 9.4 от 10. Таблицата по-долу показва някои съществени въпроси и техните резултати.

94%

Бихте ли препоръчали програма Заедно в час на други директори?

95

Бихте ли наели отново учител(и) на Заедно в час?

92

Учителят на Заедно в час активно допринася за развитието на моето училище?

93

Учителят на Заедно в час повишава резултатите и мотивацията на учениците в моето училище?

КАК ЕКСПЕРТИТЕ ОЦЕНЯВАТ НАШИТЕ УЧИТЕЛИ?

Наскоро проведено външно изследване показва, че спрямо контролната група учителите на Заедно в час са по-склонни да включват активни модели на преподаване в класните си стаи; да се чувстват уверени, когато става въпрос за използване на информационни технологии в преподавателската си работа; да разглеждат оценките като форма на обратна информация за учениците, която подлежи на промени. Същевременно учителите на Заедно в час са по-малко склонни да използват добре утвърдения стандарт на преподаване на материала под формата на лекция, при която учениците слушат и записват.

 

 

Потенциалът на учителите на Заедно в час да моделират нови методи на преподаване е може би една от основните причини, поради които училищните директори оценяват толкова високо работата им. Според резултатите от изследване, проведено миналата година,  98% от училищните директори са били “съгласни” или “напълно съгласни” със следното твърдение: “Учителят на Заедно в час активно допринася за развитието на училището ми.”.