станете училище партньор!
Краен срок - 8 юни
_DSC7031
станете училище партньор!
Краен срок - 8 юни

Заедно в час е неправителствена организация, която вече близо осем години работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите. За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни сфери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от настоящи и завършили участници, както и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете.

Вярваме, че всяко дете има потенциал да бъде успешно. Ролята на училищното образование е да осигурява качествен образователен продукт на всички деца с оптимална подготовка за реализация в бъдеще. Преди всичко неговата цел е да прекъсва цикъла на бедността и да не допуска неравенство. Подобрението на системата и обществото са възможни и зависят от индивидуалните усилия на всеки един от нас. Всеки от нас носи лична отговорност в процеса на търсене на промяна и за успеха на учениците. Подобрението е възможно само при общи усилия, споделена визия, конкретни цели, прозрачност и проследяемост на инвестирания ресурс на една разрастваща се общност. Учителите трябва да получават целенасочена подкрепа и да се развиват постоянно така, че добавената им стойност за учениците да се повишава.

Нашите училища партньори са общински и държавни (специализирани и неспециализирани) училища, в които учениците срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. В същото време това са училища, в които ръководството посреща тези предизвикателства с готовност и въпреки трудностите търси нови пътища към успеха на своите ученици. Училищата, с които си партнираме, споделят нашите вярвания и работят ежедневно и целенасочено да осигурят качествено образование на всяко дете. През учебната 2018/2019 г. Заедно в час работи в областите Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София – град, София – област и Стара Загора.

Защо да станете партньор на Заедно в час?

ЩЕ СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РАЗРАСТВАЩА СЕ МРЕЖА от училища партньори и съмишленици на организацията, с които да реализирате съвместни проекти и да обменяте добри практики.

ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ НОВИ ХОРА В ОБРАЗОВАНИЕТО, като предадете опита и познанията си на мотивирани учители, които след това да продължат да работят в името на успеха на всяко дете. Така ще подобрите образованието в България.

ЩЕ РАЗВИЕТЕ УЧИЛИЩЕТО СИ чрез сътрудничество с професионална организация, подкрепена от държавни и общински институции, както и от много други корпоративни и неправителствени партньори. Ще имате възможност да участвате в конференции и семинари, чрез които да споделяте натрупания опит.

ЩЕ ПОМОГНЕТЕ НА ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ и ще създадете повече възможности за техния успех.  Те ще имат още мотивиращи учители и ще могат да учат чрез иновативни методи. По този начин ще помогнете още по-ефективно всеки от учениците да може да развие напълно своя потенциал и да се реализира успешно в живота.

Как да станете училище партньор?

✓ Вие сте държавно или общинско училище, специализирано или неспециализирано.

✓ Вашите ученици показват незадоволителни резултати на външни оценявания спрямо връстниците си в страната.

✓ Имате готовност да назначите един или повече учители по предмет/учители в група за целодневна организация на учебния ден за 2 години.

✓ Може да осигурите заетост на учителя минимум 60%, но не повече от 120% спрямо държавния норматив.

✓ Готови сте да приемете нов колега в колектива. Знаете, че подкрепящата среда и менторството са от изключителна важност за влизането в професията.

✓ Вярвате, че всяко дете има потенциал да бъде успешно. Ролята на училищното образование е да осигурява качествен образователен продукт на всички деца с оптимална подготовка за реализация в бъдеще.

✓ Съгласни сте учителят да посещава надграждащи обучения по програмата (не повече от 6 работни дни, за които учителят да има право да използва полагаемия му се годишен отпуск).

✓ Имате готовност да назначите дипломиран бакалавър, който придобива в момента своята педагогическа квалификация.

✓ Държите на ясната и прозрачна двустранна комуникация.

✓ Имате готовност да споделяте добрите практики от Вашето училище.

Ще се свържем с Вас след получаване на заявката. В периода март – юни ще посетим училището, за да се запознаем и лично. Ще може да ни разкажете повече за своята работа, предизвикателствата, с които се сблъсквате, и очакванията, които имате към учителите по програмата.

Между май – юли ще Ви изпратим документите на най-подходящия кандидат според Вашите нужди и изисквания.

След като прегледате изпратените документи, ще може да се срещнете и лично с кандидата за провеждане на интервю в периода май – юли.

Вие сте тези, които взимате финалното решение дали да назначите учител по програма Заедно в час. Можете да приемете или не предложената кандидатура. 

След одобрение на кандидат за учител по програма Заедно в час следва да сключите стандартен трудов договор с него, съобразно изискванията на законодателството в България.

След назначение на учител по програма Заедно в час в периода август -септември ще подпишем партньорско споразумение между Вашето училище и фондация Заедно в час, което да скрепи сътрудничеството ни.

Кои са учителите по програма Заедно в час?

53%

владеят чужд език

41%

имат педагогическа правоспособност

59%

в момента придобиват педагогическа правоспособност

86%

са под 40 годишна възраст

20%

са завършили/работили в чужбина

67%

преподават в малки населени места

40%

имат опит в НПО, доброволчество, проектна дейност

100%

са преминали обучение „Преподавай като лидер“

СЪЗДАВАМЕ ЛИ ЕФЕКТИВНИ УЧИТЕЛИ?

мнението на ученици, родители и директори

Заедно в час целенасочено търси амбициозни и мотивирани хора, които имат потенциал да бъдат успешни учители лидери. Всички кандидати за учители по програма Заедно в час преминават взискателен тристепенен процес по подбор. По-малко от 10% от кандидатствалите стават участници по програма Заедно в час.

Успешните кандидати притежават следните осем компетенции:

Постоянно учене

Учителите активно се стремят да развиват потенциала си. Определят ключови области за личностното и професионалното си развитие. Предприемат конкретни действия, за да се подобрят, след рационален анализ на допуснати грешки.

Аналитични умения

Всеки ден учителите се изправят пред нови и често непознати ситуации, но умеят да правят смислен и ориентиран към решенията анализ на комплексни проблеми и използват данни, на които базират решенията си.

Умения за работа в предизвикателна среда

Участниците работят упорито и могат да се адаптират, когато е нужно, за да преодолеят трудностите, с които се сблъскват. Учителите по програмата преследват целите си с постоянство, като остават позитивно настроени.

Организираност и планиране

Учителите умеят да организират ясно приоритетите си и успешно се справят с ежедневните си задачи. Планират ефективно и целенасочено, като спазват крайни срокове, изглеждат и да се държат професионално.

Лидерство и влияние

Участниците не се колебаят да поемат инициатива, за да подобрят нещата. Поемат отговорност за своите действия, резултатите от тях и намират съмишленици, с които да постигат по-ефективно своите общи цели. Учителите постигат успехи, защото са отборни играчи и успяват да обединяват хората.

Мотивация

Участниците вярват в потенциала на всяко дете и работят ежедневно за неговото пълно реализиране! Силната мотивация да бъдат учители и готовността да работят дългосрочно за преодоляване на неравенството в достъпа до качествено образование са основа за успешното справяне в училище.

Уважение, скромност и толерантност

Учителите по програмата уважават различията и се отнасят непредубедено и със загриженост към житейските обстоятелства и гледната точка на другите. Могат да се поучат от всеки човек и всяка ситуация, затова подхождат винаги с отворено съзнание.

Комуникативни умения

Успешните кандидати умеят да комуникират ефективно, активни слушатели са и адаптират стила си на общуване в различни ситуации. Изслушват събеседника си и се стремят да разберат отсрещната страна, като се отнасят винаги с уважение към чуждото мнение.

Как подготвяме и подкрепяме учителите по програма Заедно в час?*

Всички учители по програма Заедно в час преминават през цялостна система за обучение и развитие. Преди влизането си в училище участниците интензивно се обучават в рамките на 7-седмичен Летен институт. По време на обучението те научават как да изготвят визия за своята работа, да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация. Учителите, които все още нямат педагогическа правоспособност, се обучават паралелно и в университет партньор, за да придобият професионална квалификация “Учител по…” или „Начална училищна педагогика“.

 

Запознайте се подробно с етапите, през които минават учителите в рамките на програма Заедно в час:

Предварителен институт

март 2018 – юни 2018 (57 часа)

Предварителнният институт има за цел да задълбочи разбирането на новите учители за проблема с неравенството в образованието и какво означава да се работи за равен достъп до качествено образование. По време на този период участниците се запознават с предстоящите предизвикателства, трудностите на учениците и какви са добрите практики в борбата с образователното неравенство. Посещават класни стаи, наблюдават учебни часове, работят по различни казуси и четат препоръчана допълнителна литература и обучителни материали.

Придобиване на педагогическа квалификация**

юни 2018 – юни 2019/ юни 2020***  (450 часа)

Участниците, които все още нямат учителска правоспособност получават обучение във висши училища, които имат правото да присъждат професионална квалификация учител по условията в наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Един от дългогодишните ни партньори е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Заедно реализираме два типа квалификационни програми – магистърска и програма за допълнителна професионална квалификация, в две направления – специалност “Начална училищна педагогика” и придобиване на допълнителна квалификация „Учител по… (учебен предмет)“. От 2017 г. Заедно в час си сътрудничи и с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Лекциите и изпитите се провеждат в извънучебно време и не възпрепятстват заетостта в училище.

**60% от участниците в програмата са в процес на придобиване своята педагогическа квалификация.
***за магистърска степен.

Летен институт

юли 2018 – август 2018 (230 часа)

Подготовката се състои от обучителни модули и практически задачи, в които бъдещите учители се учат да: изграждат визия за успех на учениците си; работят с държавни образователни стандарти; целеполагат; съставят и провеждат оценяване; планират уроци; управляват класната стая; прилагат конкретни методи на обучение; запознаване с училищната документация; прилагат на практика основни психологически концепции; участие в сесии за рефлексия и надграждане на наученото. Учителите се обучават по международния модел „Преподавай като лидер“. Той е адаптиран за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. Моделът обединява често срещани принципи на работа, наблюдавани във високоефективни класни стаи, в които учители са успели да постигнат драстично подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си.

Лятна академия

август 2018 (120 часа)

Бъдещите учители имат възможността да приложат новите знания на практика по време на триседмичната Лятна академия (1 – 12 клас). Лятното училище се организира от Заедно в час ежегодно на територията на гр. София и пресъздава реална учебна среда.

Участниците в програмата водят редовни учебни часове, а екип от ментори наблюдават, дават обратна връзка и насоки как могат да подобрят работата си в класната стая. Всеки ден учителите преподават, имат срещи с ментор, планират следващите уроци, проверяват ученически работи и анализират данните от класната стая.

Координаторска подкрепа

септември 2018 – юни 2020 (60 часа)

Всеки учител по програмата работи с координатор от Заедно в час, който има опит като преподавател и го подкрепя по време на двете години като посещава класната стая на новия учител, провежда месечни срещи, дава обратна връзка и насоки, за да може учителят непрекъснато да усъвършенства своята работа.

Координаторът помага на учителя да идентифицира положителните промени в класната стая и областите за подобрение. Също така оказва помощ при изработване учебни планове и годишни разпределения. Учителят, заедно с неговият координатор, идентифицират цели и стъпки за работата на учителя, които ще доведат до най-голямо въздействие върху уменията, нагласите и живота на децата – отговарят на най-критичните за техния успех нужди. През първата учебна година посещенията на класната стая са през приблизително пет седмици, а през втората – през шест.

При посещенията в училище координаторът контактува активно и с директора в училище. Той винаги уведомява преди посещението си и се допитва до мнението на директора и на учителя наставник за напредъка на новия учител.

Регулярни надграждащи обучения

септември 2018 – юни 2020 (120 часа)

По време на учебната година учителите по програмата имат допълнителни обучителни срещи на база на предварително идентифицирани нужди и пропуски, установени от самите учители и техните координатори. Учителите имат достъп и са насочвани към допълнителни ресурси, изследвания и курсове, към които може да се възползват в стремежа си да подобряват преподаването си и/или други умения.

До края на първия срок от първата година на програмата допълнителните обучения са за придобиване на основни зания и умения. Следващите обучителни възможности са надграждащи.

* Независимо от педагогическата, теоретичната и практическата подготовка на начинаещите учители, подкрепата и обученията в рамките на програмата успехът им във Вашето училище зависи до голяма степен от подкрепящата среда в колектива, в лицето на педагогическия и ръководния екип, и от ползотворната работа с учител наставник.

Партньорите ни в страната:

През учебната 2018/2019 г. Заедно в час работи в 12 области в страната – Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София – град, София – област и Стара Загора.