Информация за дарители

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Заедно в час е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа на лицето в размер до 5 %.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен – за данъчното облекчение за дарение.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че Заедно в час е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10 %.

Следва да се има предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения – не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

 ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Годишен финансов отчет на фондация Заедно в час 2017

Годишен финансов отчет на фондация Заедно в час 2016

Годишен финансов отчет на фондация Заедно в час 2015

Годишен финансов отчет на фондация Заедно в час 2014

Годишен финансов отчет на фондация Заедно в час 2013

Годишен финансов отчет на фондация Заедно в час 2012

ТРИМЕСЕЧНИ ДОКЛАДИ ЗА ДАРИТЕЛИ

Доклад за януари – март 2017 г.

––

Доклад за януари – март 2016 г.

Доклад за април – юни 2016 г. 

Доклад за юли – септември 2016 г.

Доклад за октомври – декември 2016 г.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансова информация за януари – декември 2017

Финансова информация за януари – декември 2016 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2016/2017 – Годишен доклад за дейността на фондация „Заедно в час“